Dwujęzyczność

Mówimy do dzieci w języku angielskim …

Od pierwszych dni w przedszkolu dzieci zanurzone są w języku angielskim (tzw. immersja językowa), który na równi z językiem polskim towarzyszy każdej czynności: posiłkom, spacerom, zabawom i odpoczynkowi. Dzieci przyswajają język obcy w zupełnie naturalny sposób jak swój język ojczysty i często robią to nieświadomie. Aby w pełni rozwinąć ten potencjał korzystamy z 30-letniej wiedzy amerykańskich ekspertów z dziedziny edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy stworzyli program edukacyjny dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
Jednak program to tylko jeden z elementów wpływających na powodzenie edukacyjne w skutecznej nauce języka. To przede wszystkim nauczyciele, którzy z pasją i zaangażowaniem zauważają dziecko i jego potrzeby na każdym etapie rozwoju. Wspierają go w budowaniu wiary w swoje możliwości, tym samym wiary w swobodną komunikację w obcym dla dziecka języku.
Amerykański program wychowania przedszkolnego, na którym od 2012r. pracują nasi nauczyciele przynosi mierzalne sukcesy pod względem skuteczności w realizowanym w Przedszkolu Planeta Dziecka programie. Jest on oparty na metodzie Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej.

Język angielski używany jest jako drugi język komunikacji w codziennych sytuacjach i podczas części zajęć. Jeden nauczyciel używa języka polskiego, a drugi konsekwentnie języka angielskiego. Dzieci mogą zwracać się do lektora w mowie ojczystej, on jednak zawsze będzie odpowiadał po angielsku. Przez kilka godzin dziennie dzieci słyszą więc naturalne wypowiedzi lektorów, mają okazję do naśladowania tych wypowiedzi i aktywnie uczestniczą w interakcji językowej. Wykorzystując swój naturalny potencjał, bez wysiłku opanowują obcy system językowy.

Odczuwają przyjemność kontaktu z językiem obcym, rozwijają sprawność rozumienia wypowiedzi, uczą się formułować zdania, a w konsekwencji opanowują umiejętność posługiwania się drugim językiem.

Metoda immersji językowej oceniona została przez instytuty badawcze jako jedna z najbardziej skutecznych i naturalnych metod nauczania języków obcych.

Uczymy dzieci poprzez ruch, zabawę oraz działanie „tu i teraz”, aktywując ich wrodzone zdolności do nauki języków obcych.

Inteligencje wielorakie

Pracując z dziećmi mamy tą przyjemność spotykać każdego dnia wyjątkowe, zdolne i ciekawe świata dzieci, które z entuzjazmem i energią podchodzą do różnych aktywności chcąc w najbardziej optymalny dla siebie sposób poznać to co je otacza. Aby wzmocnić w nich ten naturalny potencjał oparliśmy naszą edukację właśnie na teorii inteligencji wielorakich prof. Howarda Gardnera. Zakłada ona, że każdy człowiek jest zdolny i wyjątkowy a także posiada własny, niepowtarzalny profil inteligencji, który może rozwijać w ciągu całego życia.
Takie założenia pozwalają skupiać naszą uwagę na rozpoznaniu największych zdolności i talentów dzieci, a w kolejnym kroku pomocy im w rozwijaniu ich zainteresowań.

Do tego celu jest nam niezbędne właściwe rozpoznanie rodzajów inteligencji zgodnie z teorią inteligencji wielorakich która zakłada, że człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, ruchową, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną i intrapersonalną. U każdego są one rozwinięte w różnym stopniu i tworzą niepowtarzalny wachlarz talentów, możliwości i umiejętności. Nasi nauczyciele już od najmłodszych lat stymulują i ukierunkowują rozwój dzieci poprzez różnorodne aktywności i zabawy. Nasze programy zostały dobrane i opracowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom wzmacnianie wszystkich typów inteligencji wykorzystując potencjał dziecka, które posiada naturalną ciekawość poznawania świata. Wykorzystując tę otwartość sprawiamy, że uczenie się przynosi satysfakcję, staje się przyjemnością i zachęca do dalszego odkrywania tego, co nieznane.